چارت سازمانی شرکت سیرود کالای خاورمیانه به صورت خلاصه در ذیل بیان شده است

chart2